side

Правила и условия

Материалите на този уеб сайт ("Сайтът") се предоставят от IT Corporate Information Hub. ("IT Corporate Information Hub") като услуга за потребителите и може да се използва за информационни цели само при спазване на разпоредбите по-долу. С изтеглянето на материали от или по друг начин използвате този Сайт, Вие като потребител ("Вие") се съгласявате с тези условия ("Споразумението"). Ако не сте съгласни с тях, не използвайте Сайта и не изтегляйте материали от него. Вие се съгласявате, че настоящото Споразумение (и ако сте потребител, който е регистриран на този сайт ("Регистриран потребител"), всички клаузи, включени в процеса на регистрация) е пълната и изключителна декларация на споразумението между IT Corporate Information Hub и Вас, която замества всяко предложение или предварително споразумение, устно или писмено, както и всякакви други съобщения между Вас и IT Corporate Information Hub, свързани с предмета на настоящото Споразумение.

IT CORPORATE INFORMATION HUB МОЖЕ ДА РЕВИЗИРА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, КАТО АКТУАЛИЗИРА ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ. ТРЯБВА ДА ПОСЕЩАВАТЕ ТАЗИ СТРАНИЦА ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ, ЗА ДА ПРЕГЛЕДАТЕ УСЛОВИЯТА КЪМ ОНЗИ МОМЕНТ, ЗАЩОТО ТЕ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ВАС. НЯКОИ КЛАУЗИ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАМЕНЕНИ С ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИ ПРАВНИ УВЕДОМЛЕНИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ, НАМИРАЩИ СЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАНИЦИ НА ТОЗИ САЙТ.

ОБЩИ:

Този сайт функционира като форум, който Ви позволява да намирате и идентифицирате определени доставчици на софтуер и услуги ("Доставчици"). IT Corporate Information Hub не контролира времето или начина, по който продуктите или услугите на доставчика ("Продуктите") се доставят на Вас и не гарантира извършването на никоя транзакция. IT Corporate Information Hub може да откаже да предоставя услуги чрез сайта по всяко време, по свое усмотрение.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВСКАТА МАРКА:

IT Corporate Information Hub® е търговска марка на Headley Media Technology Division Ltd за нейните услуги за оценяване за специалисти и професионалисти, а именно, предоставяне на онлайн услуги, чрез които потенциалните купувачи могат да научат за продуктите и услугите. Всички други марки, продукти, услуги и имена на процеси, които се появяват на този сайт, са търговски марки на съответните им притежатели. Търговските марки на IT Corporate Information Hub могат да се използват публично с писмено разрешение само от IT Corporate Information Hub. Честната употреба на търговските марки на IT Corporate Information Hub в рекламата и популяризирането на продуктите на IT Corporate Information Hub изисква правилно потвърждение. Позоваването или използването на продукт, услуга или процес не предполага препоръка, одобрение, присъединяване или спонсорство на този продукт, услуга или процес от IT Corporate Information Hub. ЛИЦЕНЗ ЗА ЕДНО КОПИЕ: Освен ако на този Сайт не е посочено друго, можете да изтегляте ограничени копия на информацията или софтуера ("Материали"), намерени на този сайт, за ваше лично, некомерсиално вътрешнофирмено ползване, освен ако изрично не сте лицензирани да правите друго от IT Corporate Information Hub в писмен вид, или както е разрешено от всички лицензионни условия, които придружават или са предоставени с отделни материали. Това е лиценз, а не прехвърляне на права, и е предмет на следните ограничения: не можете: (а) да използвате какъвто и да е автоматизиран процес или софтуерен робот да преглеждате, изтегляте, отпечатвате или по друг начин да използвате съдържание от които и да е сайтове на IT Corporate Information Hub. (б) да използвате който и да е от Сайтовете или Съдържанието с цел да бъде осигурено разрешение, за всеки продукт, решение или услуга, компании, които имат списъци или съдържание, включени в съдържанието на Сайтовете, (в) да модифицирате Материалите или да ги използвате за каквито и да е търговски цели, или за публично представяне, изпълнение, продажба или отдаване под наем, включително, но не само, публикуване на материалите на компютър в мрежата или да ги излъчвате в каквато и да е медия; г) да извършвате декомпилиране, обратно инженерство или разглобяване на софтуерни материали, с изключение на и само доколкото е разрешено от приложимото право; (д) да премахнете авторски права или други известия за собственост от Материалите; (е) да прехвърляте Материалите на друго лице. Вие се съгласявате да предотвратите всякакво неоторизирано копиране на Материалите. IT Corporate Information Hub си запазва всички права, които не са изрично предоставени в настоящото Споразумение.

СОБСТВЕНОСТ НА МАТЕРИАЛИТЕ:

Този сайт и материалите, намиращи се в него, са защитени с авторско право в световен мащаб, търговски марки, търговскa опаковка и други закони за интелектуална собственост и клаузи за интелектуална собственост и не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, модифицирани, публикувани, качени, публикувани, изпращани, предавани или разпространявани по какъвто и да е начин, без предварителното писмено разрешение на IT Corporate Information Hub. Освен ако изрично не е предвидено в настоящия договор, IT Corporate Information Hub и нейните доставчици не предоставят, по косвен начин, отхвърляне на иск или по друг начин, изрично или подразбиращи се права върху Вас при всякакви патенти, авторски права, търговски марки или търговска тайна информация. Други права могат да ви бъдат предоставени от IT Corporate Information Hub в писмен вид или посочени другаде в Материалите.

ПАРОЛИ:

Ако сте регистриран потребител, IT Corporate Information Hub ще Ви издаде определени пароли и потребителски идентификационни номера за достъп до определени области на Сайта. Вие се съгласявате да не разкривате на трети лица такива пароли и потребителски идентификационни номера, издадени за вас.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОСТЪПА:

Ако нарушите някое от Общите условия на настоящото Споразумение, IT Corporate Information Hub може по свое усмотрение (a) да спре достъпа Ви до определени части на Сайта или (б) да прекрати достъпа Ви до определени части на Сайта. Независимо дали нарушението води до спиране или прекратяване, зависи от няколко фактора, включително, но не само, сериозността на нарушението, потенциалната вреда за други потребители или на IT Corporate Information Hub, както и дали нарушението се повтаря или не. Ако IT Corporate Information Hub преустанови или прекрати правото Ви на достъп или използване на сайта на IT Corporate Information Hub, тогава Corporate Information Hub ще Ви уведоми в рамките на 24 часа за това действие. При прекратяването вие незабавно ще унищожите Материалите и всички лицензи, които са в това право, ще бъдат незабавно прекратени.

ОТКАЗ ОТ ПРАВА:

ТОЗИ САЙТ И ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "КАКТО СА" БЕЗ НИКАКВА ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД. С НАСТОЯЩОТО IT CORPORATE INFORMATION HUB И/ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ОТКАЗВАТ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ IT CORPORATE INFORMATION HUB ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО СПЕЦИАЛНИ, КОСВЕНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ИЛИ КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ЩЕТИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА, ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ), ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ САЙТА, ДОРИ АКО Е БИЛ УВЕДОМЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ТОЙ НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ЗА ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА, КОЯТО ВЪЗНИКВА ИЛИ Е СВЪРЗАНА С НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ИСК ИЛИ ДЕЙСТВИЕ, В РАЗМЕР, НАДВИШАВАЩ ПО-ГОЛЯМАТА ОТ (А) ОБЩАТА СУМА, ПЛАТЕНА ОТ ВАС НА КОМПАНИЯТА (АКО ИМА ТАКИВА) ИЛИ (Б) СТО ДОЛАРА ($100.00).

Понеже някои юрисдикции забраняват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, горното ограничение може да не се отнася за вас. Без да ограничавате гореизложеното, трябва да знаете, че Материалите могат да съдържат грешки, пропуски, неточности или остаряла информация. IT Corporate Information Hub не дава никакви декларации или гаранции относно пълнотата, точността, адекватността, валутата или надеждността на каквито и да е Материали и не носи отговорност за липса на гореизложеното. IT Corporate Information Hub не поема никакъв ангажимент за актуализиране на Материалите.

ОСВОБОЖДАВАНЕ:

IT Corporate Information Hub не е страна по отношение на действителната ангажираност между доставчици и вас. В резултат на това, IT Corporate Information Hub няма контрол върху качеството, безопасността или законността на доставчиците или техните услуги. Вие носите пълна отговорност за всички дейности, извършвани чрез вашия профил при достъп до Сайта. IT Corporate Information Hub не може и не контролира дали Доставчиците ще изпълнят своите услуги или други задължения. Освен това не е търговски разумно IT Corporate Information Hub да удостоверява доставчиците, а IT Corporate Information Hub не може и не потвърждава, че всеки доставчик е този, за когото той твърди, че е. IT Corporate Information Hub ви насърчава да създавате безопасни бизнес практики, когато използвате интернет. IT Corporate Information Hub също ви препоръчваме да комуникирате директно с доставчици от уебсайта, за да ви помогне да прецените с кого се занимавате. Вие освобождавате IT Corporate Information Hub (и неговите агенти и служители) от всички искове, искания и щети от всякакъв вид и естество (включително, но не само, действителни, последващи, специални, наказателни и случайни щети), известни и неизвестни, подозирани и неподозирани, разкрити и неразкрити, произтичащи от или по някакъв начин свързани с Вашите взаимоотношения с Продавачите или услугите, предоставяни от Доставчиците, или действия или пропуски на даден Доставчик. В никакъв случай IT Corporate Information Hub няма да носи отговорност за каквито и да било съдебни искове, предявени срещу Вас от такива Доставчици.

ДОКУМЕНТИ, ПОДАВАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Всички материали, информация или друга комуникация, която предавате или публикувате на този Сайт, ще се считат за неповерителна и невътрешнофирмена ("Комуникации"). IT Corporate Information Hub няма да имат задължения по отношение на съобщенията, при условие че всяка лична информация ще бъде обработвана по посочения по-долу начин. IT Corporate Information Hub и упълномощените от него лица ще могат да копират, разкриват, разпространяват, включват и използват по друг начин съобщенията и всички данни, изображения, звуци, текст и други неща, включени в него за всякакви търговски или нетърговска цел, при условие че всяка лична информация ще бъде обработвана по посочения по-долу начин. Забранено Ви е да публикувате или предавате от този сайт незаконни, заплашителни, клеветнически, опозоряващи, нецензурни, порнографски или други материали, които биха нарушили който и да е закон или права на трета страна.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:

Разкриваща самоличността информация, подадена от вас в IT Corporate Information Hub чрез формуляри на Сайта, се третира съгласно Политиката за поверителност на IT Corporate, намираща се на този сайт. Вие се съгласявате, че сте прочели и разбрали Политиката за поверителност.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ:

Всички връзки в този уеб сайт може да ви позволят да напуснете сайта на IT Corporate Information Hub и да отидете на други уеб сайтове. Свързаните сайтове не са под контрола на IT Corporate Information Hub и IT Corporate Information Hub не носи отговорност за съдържанието, точността му или всеки друг аспект на който и да е свързан сайт или връзка, съдържаща се в свързан сайт. IT Corporate Information Hub си запазва правото да прекрати всяка връзка или програма за свързване по всяко време. IT Corporate Information Hub не подкрепя компании или продукти, към които има връзки на уебсайта, и си запазва правото да отбелязва това на своя сайт. Ако решите да получите достъп до някой от сайтовете на трети страни, свързани с този Сайт, го правите изцяло на свой собствен риск.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ:

С настоящото се съгласявате за ваша сметка да обезщетите, защитите и освободите IT Corporate Information Hub от отговорност за и срещу всяка загуба, задължение или разход, произтичащ от или свързан с иск от трета страна, иск, действие или твърдение, предявено срещу IT Corporate Information Hub въз основа на или във връзка със (а) спор между Вас и Доставчика относно условията на договор или свързани с покупката и продажбата на стоки/услуги, (б) нарушение от Вас на условията на настоящото Споразумение или (в) каквото и да е действие от Вас или на Продавач, който нарушава закон, нормативен режим или права на трета страна.

РАЗНИ:

IT Corporate Information Hub контролира този сайт от офисите му в Съединените американски щати. IT Corporate Information Hub не прави представителство, че Материалите в Сайта са подходящи или налични за използване на други места, а достъпът до тях от територии, където тяхното съдържание е незаконно, е забранен. Лицата, които решат да получат достъп до този Сайт от други места, правят това по своя собствена инициатива и отговарят за спазването на приложимите местни закони. Нямате право да използвате или експортирате Материалите в нарушение на законите и подзаконовите актове за износ на САЩ.

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЩЕ СЕ УПРАВЛЯВА И ТЪЛКУВА В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА ЩАТА НЮ ЙОРК, БЕЗ ОГЛЕД НА НЕГОВИТЕ ПРАВИЛА, РЕГУЛИРАЩИ ПРАВНИТЕ КОНФЛИКТИ. СТРАНИТЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТ, ЧЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МЯСТО ЗА ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ И АРБИТРАЖИ, СВЪРЗАНИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН С НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ЩЕ БЪДЕ САМО ВЪВ ФЕДЕРАЛЕН ИЛИ ДЪРЖАВЕН СЪД С КОМПЕТЕНТНА ЮРИСДИКЦИЯ, НАМИРАЩ СЕ В НЮ ЙОРК, НЮ ЙОРК, САЩ.

Ако по каквато и да е причина някоя от клаузите на настоящото Споразумение, бъде обявена за неприложима или невалидна, тогава настоящото Споразумение ще се тълкува, все едно че такава клауза не се съдържа в настоящото Споразумение. Не може да бъде предявен иск, произтичащ от настоящото Споразумение повече от две години след датата на възникване на причината за делото. Не можете да прехвърляте настоящото Споразумение или което и да е от неговите права или задължения без предварителното писмено съгласие на Центъра за корпоративна информация в сферата на ИТ, и всяко такова опитано прехвърляне ще бъде нищожно. При спазване на гореизложеното, настоящото споразумение ще се прилага в полза на и ще бъде задължително за правоприемниците, законните представители и прехвърлянията на страните по настоящото споразумение. Независимо от всичко друго, изложено тук, за обратното, отношенията между Вас и IT Corporate Information Hub са само независими отношения на контрагента и нищо тук няма да се тълкува като създаване на партньорство, съвместно предприятие, франчайзинг, заетост, или други представителство между страните. Ако някоя от клаузите на настоящото бъде обявена за недействителна от компетентен съд, тази клауза ще е недействителна само до степента на тази недействителност, така че останалата част от тази клауза и всички останали клаузи на настоящото споразумение ще останат в пълна сила и действие. Материалите са предоставени с "ОГРАНИЧЕНИ ПРАВА"